پرسشنامه هراس اجتماعی SPIN

پرسشنامه هراس اجتماعیSPIN روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد پرسشنامه هراس اجتماعی نخستین بار توسط کانور1 و همکاران (2000) به منظور ارزی پرسشنامه هراس اجتماعی SPIN,پرسشنامه,هراس اجتماعی SPIN

پرسشنامه مهارت های مقابله ای

پرسشنامه مهارت های مقابلهای روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد -1یک پاراگراف در رابطه با موضوع آزمون در خلال دهههای اخیر علاقه و توجه به پرسشنامه مهارت های مقابله ای,پرسشنامه,مهارت های مقابله ای

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS

روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس 1DASS)، لاویبوند و لاویبوند2، (1995، مجموعهای از سه مقیاس خود گزارشدهی ب پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS,پرسشنامه,مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS

پرسشنامه عملکرد شغلی

روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد معرفی پرسشنامه و کاربرد آن توسط پاترسون تهیه و تدوین گردیده و در سال 9631 نیز توسط شکرکن و ارشدی در ا پرسشنامه عملکرد شغلی,پرسشنامه,عملکرد شغلی