جزوه هندسه مناظر و مرایا

دانلود جزوه هندسه مناظر و مرایا،
در قالب pdf و در 60 صفحه، شامل:

ﻓﻬﺮﺳﺖ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻧﻤﺎ
اﻧﻮاع ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻂ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻄﺢ
رﺳﻢ ﺳﻪ ﻧﻤﺎ- ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﻨﻲ
ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ
ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ یک ﻧﻘﻄﻪ اي
ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ دو ﻧﻘﻄﻪ اي
ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ سه ﻧﻘﻄﻪ ای
اﻧﻮاع روش های ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ از ﻳﻚ ﻧﻤﺎي اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﭘﻼن ﺗﺨﺖ
ﺗﺮﺳﻴﻢ داﻳﺮه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮي از ﻳﻚ ﭘﻼن
اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ دو ﻧﻘﻄﻪ اي
روش ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ داﻳﺮه
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻴﺒﺪار
ﺗﺮﺳﻴﻢ مستطیل های ﺷﻴﺒﺪار
ﺳﺎﻳﻪ

دانلود جزوه هندسه مناظر و مرایا، در قالب pdf و در 60 صفحه، شامل: ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻤﺎ اﻧﻮاع ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻄﺢ رﺳﻢ ﺳﻪ ﻧﻤﺎ- ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﻨﻲ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ یک ﻧﻘﻄﻪ اي ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ دو ﻧﻘﻄﻪ اي ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ سه ﻧﻘﻄﻪ ای اﻧﻮاع روش های ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻜ