جزوه آماده درس ریاضی پیش دانشگاهی موضوع نظریه اعداد

دانلود تحقیق با موضوع ،
در قالب Word و در 48 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :
در زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده است
کران بالا و کران پایین در مجموعه:
تعریف: کراندار از بالا است، هرگاه وجود داشته باشد بطوریکه برای هر داشته باشیم
، از بالا کراندار است.
تعریف: کراندار از پایین است هرگاه وجود داشته باشد بطوریکه برای هر داشته باشیم
، از پایین کراندار است.
مثال: آیا توان بالا و پایین دارد؟
نکته: اگر یک مجموعه دارای یک کران پایین و یا یک کران بالا باشد دارای بی نهایت کران بالا و پایین است. (در اعداد حقیقی)
مثال: برای مجموعه های زیر یک کران بالا و یک کران پایین تعیین کنید.
(الفتذکر: یک مجموعه کراندار است هرگاه هم از بالا و هم از پایین کراندار باشد.
مثال: کدام یک از مجموعه های زیر کراندار می باشند.
(الف

عضو ابتدا و انتها (Min و Max)
تعریف: مجموعه دارای عضو ابتدایی مانند a است هرگاه وجود داشته باشد بطوریکه برای هر داشته باشیم
، دارای عضو ابتدا است.
تعریف: مجموعه دارای عضو انتهایی مانند b است، هرگاه وجود داشته باشد، بطوریکه برای هر داشته باشیم
دارای عضو انتها است.

دانلود تحقیق با موضوع ، در قالب Word و در 48 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : در زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده است کران بالا و کران پایین در مجموعه: تعریف: کراندار از بالا است، هرگاه وجود داشته باشد بطوریکه برای هر داشته باشیم ، از بالا ک