کارآموزی :شرکت توزیع برق ادربیل {خلخال}

بخش دوم

مقدمه

سپس در بخش امور مهندسی مدتی با وظایف آنها و تجهیزات مورد نیاز آنها آشنا شدم.در واحد امور مهندسی آقای مهندس عبداللهیان با استفاده از نرم افزار اتوکد به طراحی شبکه های مورد نیاز مشترکین می پرداخت که هفته اول کارآموزیم در کنار ایشان تا حدودی کار با نرم افزار اتوکد را یاد گرفتم و سپس از من خواستند که چند روزی را به واحد شبکه بروم و با کار این بخش آشنا شوم. در واحد شبكه اداره برق در مورد مشتركینی كه خواستار انشعاب جدید هستند،از محل مورد نظر توسط كارشناس مسئول شبكه بازدید به عمل می آید و كروكی دقیق محل ، همراه با ذكر شبكه ، فاصله محل انشعاب از ترانس 20 كیلو ولت توزیع ، نوع ترانس از لحاظ توان خروجی بر حسب كیلو ولت آمپر و مقدار كابل لازم برای تأمین انرژی مشترك تهیه می گردد.

روز اول گذراندن در واحد شبکه به كار تكمیل فرم های مربوط به مشتركین مشغول بودم ودر روزهای بعد به همراه تكنسین های شاغل در شبكه به محل انشعاب برای بازدید می رفتم .

در ادامه به توضیحی درمورد شرکت توزیع برق و توضیح کوتاهی در مورد اطلاعاتی که کسب کردم و هر كدام از مواردی كه در بازدید ثبت می گردد و در نهایت نگاهی اجمالی به نقش ITدر اداره برق می پردازم .

قسمتهای یک اداره ی توزیع

رئیس اداره : وظیفه نظارت بر کلیه کارهای اداره را به عهده دارد .

شبکه : وظیفه ی اجرای طرح های دستور کاری ، نظارت بر اجرای کار سیمبانان و ارائه ی مسئولیتهای روزانه به آنها ، بازدید برای واگذاری انشعاب، قرائت مصارف سنگین و معابر ، آمپراژ گیری از پست ها و تعادل بار آنها به وسیله ی سیم بانان و .... را به عهده دارند(شامل مسئول شبکه و تکنسین شبکه)

اتفاقات : وظیفه رفع خاموشی ها ، مانور شبکه های توزیع فشار ضعیف ،نصب کنتور ،نصب تیر ، یراق آلات و ... را به عهده دارد.(شامل ماموران برقکار (سیم بانان)تعداد سیمبان = هشت نفر و استاد برقکار)

مشترکین : ارائه ی کلیه خدمات اعم از صورتحساب ، واگذاری انشعاب به مشترک ، صدور و پخش قبض و ...را به عهده دارد (شامل مسئول خدمات مشترکین و متصدی خدمات مشترکین . تعداد مشترکین عادی 18100 و تعداد مشترکین مصارف سنگین 190)

ماموران تشخیص : قرائت میزان مصرف مصارف خانگی و صنعتی بخش های مختلف با برنامه مکانی و زمانی خاص ، معمولا هر دو ماه یکبار (شامل کنتور نویسان).

Ø مقدمه (ص 3) Ø قسمت های یک اداره برق(ص 4) Ø سیستم های توزیع انرژی الکتریکی (ص5 ) Ø وضایف شرکت توزیع برق (ص 5) Ø چند مورد از مهمترین وظایف واحد شبكه اداره برق (ص 5) Ø شبکه (ص 6) Ø شبکه های توزیع و انوا